KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ

 E-ISSN: 2148-9645

P-ISSN: 1302-3314

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

   Yıl :2017 Cilt : 19 Sayı : 2

   İndeks      Kapak

   

Afşin Emre KAYIPMAZ, Cafer AKPINAR, Nur ALTIPARMAK, Cemil KAVALCI, Helin Gülen GEDİK, Cem AYDOĞDU, Elifsu ÜNAL, Beyza CINKIR, Yiğit TEMİZHAN

 

CARDIOPULMONARY RESUSCITATION TRAINING IMPROVES THE QUALITY OF BASIC LIFE SUPPORT PROVIDED BY UNTRAINED RESCUERS WITH DISPATCHER GUIDANCE

Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitimi Eğitimsiz Kurtarıcıların Acil Yanıt Sistemi Görevlisi Kılavuzluğunda Uyguladığı Temel Yaşam Desteğinin Kalitesini Artırmaktadır

   

Emine EMEKTAR, Hayri RAMADAN, Yücel YÜZBAŞIOĞLU, Sevilay VURAL, Figen COŞKUN

 

USE OF LACTATE CLEARANCE IN DETERMINING SERUM LACTATE LEVELS AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN CARBON MONOXIDE POISONINGS

Karbon Monoksit Zehirlenmelerinde, Serum Laktat Düzeyleri ve Tedavinin Etkinliğinin Belirlenmesinde Laktat Klirenslerinin Kullanılması

H. Fulya GÜLERMAN, Burcu GÜVEN, Mehmet KATIRCIOĞLU, Ebubekir AKYÜZ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT B’YE İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİ


The Hepatitis B Knowledge Level of Medicine Students at Kırıkkale University

   

Özgur TATLI, Yunus KARACA, Ahmet ALVER, Ahmet MENTEŞE, Esin YULUĞ, Mücahit GÜNAYDIN, Aynur ŞAHİN, Umut ERYİĞİT, Samad Shams VAHDADİ, Ali AYGÜN

EXAMINATION OF OXIDATIVE STRESS PARAMETERS IN EXPERIMENTAL MESENTERIC ISCHEMIA MODEL

Oksidatif Stres Parametrelerinin Deneysel Mezenterik İskemi Modelinde Değerlendirilmesi

   

Alper SONKAYA

 

POSTOPERATIVE HIGH NEUTROPHIL-LYMPHOCYTE RATIO PREDICTS SURVIVAL IN RENAL CELL CARCINOMA

Yüksek Nötrofil- Lenfosit Oranının Renal Hücreli Karsinomda Preoperatif ve Postoperatif Dönemde Sağkalıma Etkisi

   

Burcu KARACA, Sevgi Özyeğen ASLAN

 

THE EFFECTIVENESS OF COMBINED PHYSICAL THERAPY AND BALNEOTHERAPY TREATMENT ON CHRONIC LOW BACK PAIN

Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Kaplıca Tedavisi ile Kombine Fizik Tedavinin Dizabilite Üzerine Etkisi

   

Murat GÜLTEKİN, Ayten EKİNCİ

 

DEMANSI VE DEPRESYONU OLMAYAN PARKİNSONLU HASTALARDA APATİ SEMPTOMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

The Assessment of Apathy Symptoms in Parkinson’s Disease Patients without Dementia and Depression

   

Muhammed Emin DEMİRKOL, Muhammed Nur ÖGÜN, Hamit YOLDAŞ, İbrahim KARAGÖZ, Duygu ÇALIŞKAN

 

TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA DİYABET SÜRESİ VE HBA1C DÜZEYLERİ İLE OLFAKTÖR DİSFONKSİYON ARASINDAKİ İLİŞKİ, PİLOT ÇALIŞMA

Relationship between Duration of Diabetes, HbA1c Levels and Olfactory Dysfunction in Patients with Type 2 Diabetes: A Pilot Study

   

Kemal Özgür DEMİRALP, Seval BAYRAK, Emine Şebnem KURŞUN ÇAKMAK

 

PREVALENCE AND CHARACTERISTICS OF PALATINE TONSILLOLITHS IN CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGES: A RETROSPECTIVE STUDY

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Palatin Tonsillolitin Prevelans ve Özellikleri: Retrospektif Bir Çalışma

   

Şükran ACIPINAR, Meltem KARŞIYAKA HENDEK, Ebru OLGUN ERDEMİR

 

PERİODONTİTİS VE DİABETES MELLİTUS: ÇİFT YÖNLÜ İLİŞKİ

Periodontitis and Diabetes Mellitus: Directional Relationship

   

Zülküf AKDEMİR, İshak İKİZ

 

GENÇ YAŞTA SAPTANMIŞ SPORADİK KOLON KANSERİ: OLGU SUNUMU

Sporadic Colon Cancer in a Young Adult: A Case Report

   

Ulaş YÜKSEL, Mehmet Hüseyin AKGÜL, Yasemin Dere GÜNAL, İsmail ÖZMEN, Bülent BAKAR

 

HİDROSEFALİLİ BİR HASTADA VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANT KATETERİNİN DİSTAL UCUNUN İNGUİNAL HERNİ KESESİNE MİGRASYONU

Migration of Ventriculoperitoneal Shunt Catheter into the Inguinal Hernia Sac in a Patient with Hydrocephalus

   

İbrahim Deniz CANBEYLİ, Meriç ÇIRPAR, Birhan OKTAŞ, Cüneyt Emre ÖKKEŞİM

 

PYCNODYSOSTOSIS: SURGICAL CHALLENGES OF INTRAMEDULLARY NAILING FOR LONG BONE FRACTURES: A CASE REPORT

Piknodisostozis: Uzun Kemik Kırıklarında Kanal İçi Çivilemenin Cerrahi Zorlukları: Vaka Sunumu