E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2016 Cilt :18 Sayı:1

   İndeks      Kapak

   

Erhan YUMUŞAK, Kemal ÖRNEK, Hatice AYHAN GÜLER

MEVSİM FARKLILIKLARININ KATARAKT CERRAHİSİNİN SONUÇLARINA ETKİLERİ

Effects of Seasonal Variation on the Results of Cataract Surgery

   

Erhan YUMUŞAK, Zafer ONARAN, Tevfik OĞUREL, Nesrin BÜYÜKTORTOP, Yaşar ÖLMEZ1

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’NDE GÖZÜN ALINMASI ENDİKASYONLARI: SEKİZ YILLIK SONUÇLARIMIZ

Indications for Eye Removal Surgeries in Kırıkkale University Medical Faculty Hospital: Eight Year Experience

Erkan AKGÜN, Ahmet Onur AKPOLAT, İsmail Burak ATALAY, Uğur TİFTİKÇİ, Mehmet EREN, Tuğrul YILDIRIM

ASSESSMENT OF THE TREATMENT EFFICACY OF LOCKING COMPRESSION PLATES IN HUMERUS SHAFT FRACTURES


Humerus Cisim Kırıklarının Kilitli Kompresyon Plakları ile Tedavi Etkinliğinin Değerlendirmesi

   

Birgül KAÇMAZ, Serdar GÜL, Dilek KILIÇ, Sedat KAYGUSUZ, Ergin AYAŞLIOĞLU, Okan ÇALIŞKAN, Ayşegül ASLAN, Gökçe TÜRKER

İDRARDA PİYÜRİ VE KÜLTÜR SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

The Comparison the Results of the Urine Culture and Pyuria

   

Murat ALPUA

İNMENİN ÖNLENMESİNDE YENİ ORAL ANTİKOAGÜLAN AJANLAR

New Oral Anticoagulant Agents for Stroke Prevention

   

Mehmet Fatih ERBAY

İDİOPATİK HİPOPARATİROİDZM TANILI HASTADA YAYGIN SİMETRİK İNTRAKRANİAL KALSİFİKASYONLAR: OLGU SUNUMU

Diffuse Symmetric Intracranial Calcification in Patients Diagnosed with Idiopathic Hypoparathyroidism: A Case Report

   

Mehmet Fatih ERBAY, Suat KAMIŞLI

İNTERNAL KAROTİS ARTER DİSEKSİYONU GELİŞEN BİR OLGUDA FİBROMUSKÜLER DİSPLAZİ: BİR OLGU SUNUMU

Fibromuscular Dysplasia in a Patient with Internal Carotid Artery Dissection: A Case Report

   

Yasemin BAYRAM, Cennet RAĞBETLİ, Mehmet PARLAK, Nesrin CEYLAN, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Suat ÖZLÜK1, Görkem YAMAN

CHRYSEOBACTERIUM INDOLOGENES’İN NEDEN OLDUĞU İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

Urinary Tract Infection by Chryseobacterium indologenes