E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2017 Cilt :19 Sayı:2

İndeks Kapak
Afsin Emre KAYIPMAZ, Cafer AKPINAR, Nur ALTIPARMAK, Cemil KAVALCI, Helin Gülen GEDİK, Cem AYDOĞDU, Elifsu ÜNAL, Beyza CINKIR, Yiğit TEMİZHAN Helin Gülen GEDİK, Cem AYDOĞDU, Elifsu ÜNAL, Beyza CINKIR, Yiğit TEMİZHAN
CARDIOPULMONARY RESUSCITATION TRAINING IMPROVES THE QUALITY OF BASIC LIFE SUPPORT PROVIDED BY UNTRAINED RESCUERS WITH DISPATCHER GUIDANCE
Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitimi Eğitimsiz Kurtarıcıların Acil Yanıt Sistemi Görevlisi Kılavuzluğunda Uyguladığı Temel Yaşam Desteğinin Kalitesini Artırmaktadır
 
Emine EMEKTAR, Hayri RAMADAN, Yücel YÜZBAŞIOĞLU, Sevilay VURAL, Figen COŞKUN
USE OF LACTATE CLEARANCE IN DETERMINING SERUM LACTATE LEVELS AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN CARBON MONOXIDE POISONINGS
Karbon Monoksit Zehirlenmelerinde, Serum Laktat Düzeyleri ve Tedavinin Etkinliğinin Belirlenmesinde Laktat Klirenslerinin Kullanılması
 
H. Fulya GÜLERMAN, Burcu GÜVEN, Mehmet KATIRCIOĞLU, Ebubekir AKYÜZ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT B’YE İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİ
The Hepatitis B Knowledge Level of Medicine Students at Kırıkkale University
 
Alper SONKAYA
POSTOPERATİVE HİGH NEUTROPHİL-LYMPHOCYTE RATİO PREDİCTS SURVİVAL İN RENAL CELL CARCİNOMA
Yüksek Nötrofil- Lenfosit Oranının Renal Hücreli Karsinomda Preoperatif ve Postoperatif Dönemde Sağkalıma Etkisi
 
Burcu KARACA, Sevgi Özyeğen ASLAN
THE EFFECTİVENESS OF COMBİNED PHYSİCAL THERAPY AND BALNEOTHERAPY TREATMENT ON CHRONİC LOW BACK PAİN
Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Kaplıca Tedavisi ile Kombine Fizik Tedavinin Dizabilite Üzerine Etkisi
 
Murat GÜLTEKİN, Ayten EKİNCİ
DEMANSI VE DEPRESYONU OLMAYAN PARKİNSONLU HASTALARDA APATİSEMPTOMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
The Assessment of Apathy Symptoms in Parkinson’s Disease Patients without Dementia and Depression
 
Muhammed Emin DEMİRKOL, Muhammed Nur ÖGÜN, Hamit YOLDAŞ, İbrahim KARAGÖZ, Duygu ÇALIŞKAN
TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA DİYABET SÜRESİ VE HBA1C DÜZEYLERİ İLE OLFAKTÖR DİSFONKSİYON ARASINDAKİ İLİŞKİ, PİLOT ÇALIŞMA
Relationship Between Duration of Diabetes, HbA1c Levels and Olfactory Dysfunction in Patients with Type 2 Diabetes: A Pilot Study
 
Kemal Özgür DEMİRALP, Seval BAYRAK, Emine Şebnem KURŞUN ÇAKMAK
PREVALENCE AND CHARACTERİSTİCS OF PALATİNE TONSİLLOLİTHS İN CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGES: A RETROSPECTİVE STUDY
Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Palatin Tonsillolitin Prevelans ve Özellikleri: Retrospektif Bir Çalışma
 
Şükran ACIPINAR, Meltem KARŞIYAKA HENDEK, Ebru OLGUN ERDEMİR
PERİODONTİTİS VE DİABETES MELLİTUS: ÇİFT YÖNLÜ İLİŞKİ
Periodontitis and Diabetes Mellitus: Directional Relationship
 
Zülküf AKDEMİR, İshak İKİZ
GENÇ YAŞTA SAPTANMIŞ SPORADİK KOLON KANSERİ: OLGU SUNUMU
Sporadic Colon Cancer in a Young Adult: A Case Report
 
Ulaş YÜKSEL, Mehmet Hüseyin AKGÜL, Yasemin Dere GÜNAL, İsmail ÖZMEN, Bülent BAKAR
HİDROSEFALİLİ BİR HASTADA VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANT KATETERİNİN DİSTAL UCUNUN İNGUİNAL HERNİ KESESİNE MİGRASYONU
Migration of Ventriculoperitoneal Shunt Catheter into the Inguinal Hernia Sac in a Patient with Hydrocephalus
 
İbrahim Deniz CANBEYLİ, Meriç ÇIRPAR, Birhan OKTAŞ, Cüneyt Emre ÖKKESİM
PYCNODYSOSTOSİS: SURGİCAL CHALLENGES OF INTRAMEDULLARY NAİLİNG FOR LONG BONE FRACTURES: A CASE REPORT
Piknodisostozis: Uzun Kemik Kırıklarında Kanal İçi Çivilemenin Cerrahi Zorlukları: Vaka Sunumu