E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2018 Cilt :20 Sayı:3

İndeks Kapak
Seval BAYRAK, Gülbahar USTAOĞLU, Emine Şebnem KURŞUN ÇAKMAK, Cemal ATAKAN
EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN MAXILLARY SINUS PATHOLOGIES AND OSTIUM DIMENSION: A RETROSPECTIVE CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY STUDY
Maksiller Sinüs Patolojileri ile Ostıum Boyutları Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Bir Retrospektif Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Çalışması
 
Ufuk ÇAKIR, Cüneyt TAYMAN, Mehmet BÜYÜKTİRYAKİ
ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI YENİDOĞANLARDA KONJENİTAL HİPOTİROİDİ VE PREMATÜRE RETİNOPATİSİ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Evaluation of the Relationship Between Congenital Hypothyroidism and Retinopathy of Prematurity in Very Low Birth Weight Newborns
 
Birgül CERİT, E. Büşra AYYILDIZ, Esra ÖZTÜRK
ERKEK ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Examination of the Factors Affecting the Profession Choice of Male Student Nurses in Terms of Some Variables
 
Aslı Haykır SOLAY, Saadet ÜNSAL, Ali ACAR, Yunus GÜRBÜZ, Fatma ESER, Gülnur KUL, İrfan ŞENCAN
HASTANELERDE SÜRVEYANS BİRİMİNİN KURULMASININ BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
The Effect of Established Hospital Surveillance Unit on the Contagious Diseases Reports
 
Teoman Zafer APAN, Murat YILDIRIM, Mehmet BAŞALAN, Aylin KASIMOĞLU
PREVALENCE OF E. coli O157:H7 ISOLATED FROM HUMAN AND ANIMAL SOURCE IN KIRIKKALE PROVINCE
Kırıkkale Yöresinde İnsan ve Hayvan Kaynaklarından İzole Edilen E. coli O157:H7’nin Prevalansı,
 
Rasime Pelin KAVAK, Nezih KAVAK, Savaş BABA, Murat Özgür KILIÇ, Gül DAĞLAR
DIAGNOSTIC VALUE OF SONOELASTOGRAPHY IN BI-RADS 5 BREAST LESIONS
BI-RADS5 Meme Lezyonlarında Sonoelastografinin Tanısal Yeri
 
Buğra Bilge KESEROĞLU, Berat Cem ÖZGÜR, Ali Kaan YILDIZ, Esra GÜLEN
KADIN CİNSEL İŞLEV ÖLÇEĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
The Factors Affecting Female Sexual Function
 
Gülçin AYDIN, Muharrem ATASEVER, Işın GENÇAY, Selim ÇOLAK, Ünase BÜYÜKKOÇAK
YOĞUN BAKIMDA İNTOKSİKASYON OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ
A Restrospective Analysis of Intoxication Cases in the Intensive Care Unit
 
Ali Hakim REYHAN, Burak BİLGİN
YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE NÖBET SONRASI GÖZYAŞI BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Assessment of Tear Film Parameters after Working Overnight in Intensive Care Nurses
 
Oktay AYDIN, Faruk PEHLİVANLI
BENİGN VE MALİGN DİSTAL KOLEDOK DARLIKLARINDA KOLEDOKODUODENOSTOMİ YAPILAN HASTALARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ
Restrospective Analysis of the Patients with Choledochoduodenostomy in Benign and Malıgnant Distal Choledochal Stenosıs
 
Erden ATİLLA, Fulya ÖZEL, Pınar ATACA ATİLLA, Pervin TOPÇUOĞLU, Hamdi AKAN, Meral BEKSAÇ, Osman İLHAN, Muhit ÖZCAN, Önder ARSLAN, Günhan GÜRMAN, Selami Koçak TOPRAK
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ’DE TANI ANINDA HİPOGAMMAGLOBULİNEMİ SAĞKALIM VE ENFEKSİYON RİSKİ ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR?
Is Hypogammaglobulinemia Present at Diagnosis of Chronic Lymphocytic Leukemia effective on Survival and Risks of Infection?
 
Mehmet Hamdi ŞAHAN, Neşe ASAL
BİSEPS UZUN BAŞI TENDON SUBLUKSASYONUNDA BİSEPS-GLENOİD AÇISI VE SUBSKAPULARİS TENDON PATOLOJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of the Relationship between Biceps-Glenoid Angle and Subscapularis Tendon Pathologies in the Biceps Long Head Tendon Subluxation with MRI
 
Merve ERKMEN ALMAZ
ANNELERİN SÜT DİŞLENME İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Knowledge and Experiences of Mothers on Teething
 
Mustafa ÖĞDEN, Süleyman AKKAYA, Ulas YÜKSEL, Ahmet Turan DAĞLI, Bülent BAKAR, Mehmet Faik ÖZVEREN
SERVİKAL MİYELOPATİLİ HASTALARDA UNİLATERAL YAKLAŞIM İLE BİLATERAL DEKOMPRESYONUN KLİNİK SONUÇLARI
Clinical Results of Bilateral Decompression with Posterior Unilateral Approach in Patient with Cervical Myelopathy
 
Ali AYGÜN, Volkan KARABACAK, Hasan Serdar IŞIK
ACİL SERVİS HEKİMLERİNİN TIBBİ HUKUKİ SORUMLULUKLARI HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
The Knowledge, Attitudes and Behaviors of Emergency Physicians about Medical Legal Responsibilities
 
Sedat KAYGUSUZ, Serdar GÜL
GRİP VE AŞI
İnfluenza and Vaccine
 
Faruk PEHLİVANLI, Gökhan KARACA, Çağatay Erden DAPHAN, Oğuz EROĞLU, Sevilay VURAL, Figen COŞKUN
KARIN AĞRISININ NADİR BİR NEDENİ: APENDİKS MUKOSEL OLGU SUNUMU
A Rare Cause of Abdominal Pain: A Case of Appendiceal Mucocele
 
Mehmet Hamdi ÖRÜM, Mahmut Zabit KARA, Oğuzhan Bekir EĞİLMEZ
VENLAFAKSİN VE PAROKSETİN KULLANIMINA BAĞLI, ORGAZM OLMAKSIZIN İDRAR SONRASINDA ORTAYA ÇIKAN SPONTAN EJAKÜLASYONLAR: BİR OLGU SUNUMU
Spontaneous Ejaculation without Orgasm after Micturition Induced by Venlafaxine and Paroxetine: A Case
 
Fatih TULUMBACI, Tuğba SERT, Merve ERKMEN ALMAZ
EARLY PROSTHETIC MANAGEMENT OF CHILDREN WITH ECTODERMAL DYSPLASIA: A REPORT OF THREE CASES
Ektodermal Displazili Çocuklarda Erken Protetik Tedavi: Üç Olgu Sunumu
 
Halil İbrahim TAŞCI
ALIŞILMADIK BİR LAVMAN UYGULAMASINA BAĞLI REKTOSİGMOİD İSKEMİ VE PERFORASYON
An Extraordinary Case of Rectosigmoid Ischemia and Perforation Related to Enema Administratıon