E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2019 Cilt :21 Sayı:1

İndeks Kapak
Emine EMEKTAR, Seda DAĞAR Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU, Meral TANDOĞAN, Yavuz KATIRCI, Yunsur ÇEVİK
EVALUATION OF SYSTEMIC INFLAMMATORY PARAMETERS IN CARBON MONOXIDE POISONING
Karbonmonoksit Zehirlenmelerinde Sistemik İnflamatuvar Parametrelerin Değerlendirilmesi
 
Mirace Yasemin KARADENİZ BİLGİLİ
BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİNİN DİFÜZYON AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLEME İLE NORMAL ADC DEĞER ARALIKLARININ SAPTANMASI
Assesment of Normative ADC Values of Surrenal Glands in Healthy Subjects
 
Ümran MUSLU
ÇORUM İLİNDE DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİNDEN PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİNE KONSÜLTE EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ YILLIK RETROSPEKTİF BİR ARAŞTIRMA
Evaluation of the Patients Referred to Plastic Surgery Clinic from Dermatology Clinic in Çorum Province: A Two-Year Retrospective Research
 
Adil DOĞAN, Veysel BURULDAY, Murat ALPUA
İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA OLFAKTÖR BULBUS VOLÜM VE OLFAKTÖR SULKUS DERİNLİĞİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Olfactor Bulbus Volume and Olfactor Sulcus Depth MRG in Idiopathic Parkinson Disease
 
Samed RAHATLI, Nadire KÜÇÜKÖZTAŞ, Selim YALÇIN, Merih TEPEOĞLU, Dalokay KILIÇ, Özden ALTUNDAĞ
CORRELATION OF HISTOPATHOLOGIC RESPONSE AND PROGNOSTIC MARKERS WITH THE SURVIVAL IN LOCALLY ADVANCED NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS TREATED WITH NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY
Neoadjuvan Kemoterapi ile Tedavi Edilen Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarının Sağkalımında Histopatolojik Yanıt ve Prognostik Belirteçlerin Korelasyonu
 
Eylem KARATAY, Kebire KARAKUŞ, Deniz ÖĞÜTMEN KOÇ, Rahime ÖZGÜR
OTOİMMÜN HEPATİT TANILI HASTALARDA SERUM E VİTAMİNİ SEVİYELERİ HİSTOLOJİK AKTİVİTE ŞİDDETİ İLİŞKİLİ MİDİR?
Are Serum Vitamin E Levels Associated with Severe Histological Features in Patients with Autoimmune Hepatitis?
 
Hasanali DURMAZ
İLİYAK ARTER TOTAL OKLÜZYONLARINDA ENDOVASKÜLER TEDAVİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Endovascular Treatment of Iliac Artery Total Occlusions: A Single Center Experience
 
Bahar SAY, Ufuk ERGÜN, İlknur YARDIMCI, Murat ALPUA
BİR ORTA ANADOLU ÖRNEĞİ OLARAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİK VERİLERİ
The Data of Neurology Clinic, Kırıkkale Universıty Faculty of Medicine as a Central Anatolian Sample
 
Mehmet CANTÜRK
ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY
Kırşehir İlinde Trafik Kazası Nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesinde 1 Mayıs 2016 - 1 Mayıs 2018 Tarihleri Arasında Yatan Hastaların Analizi: Retrospektif Çalışma
 
Faruk PEHLİVANLI, Gökhan KARACA, Oktay AYDIN, Canan ALTUNKAYA, İbrahim Tayfun ŞAHİNER, Hüseyin ÖZDEN, Hafize UZUN, Mevlüt Recep PEKCİCİ
EFFECTS OF THYMOQUINONE, ZEOLITE AND PLATELET RICH PLASMA ON THE HEALING OF ISCHEMIC COLONIC ANASTOMOSIS
İskemik Kolon Anastomoz İyileşmesinde Timokinon, Zeolit ve Plateletten Zengin Plazmanın Etkinliği
 
Oktay AYDIN, Faruk PEHLİVANLI
PLATELET TO LYMPHOCYTE RATIO AS A PREDICTIVE BIOMARKER FOR PREOPERATIVE DIAGNOSIS OF PARATHYROID ADENOMA
Paratiroid Adenomunun Ameliyat Öncesi Tanısında Öngörücü Bir Biyobelirteç Olarak Trombosit/Lenfosit Oranı
 
Cem Yalın KILINC
POSTERİOR PELVİK HALKA YARALANMALARINDA HANGİ TEKNİK SEÇİLMELİDİR: PERKÜTAN SAKROİLİAK VİDA FİKSASYONU YA DA POSTERİOR PERKUTAN TRANSİLİAK PLAK FİKSASYONU?
Which Technique Should Be Choosed in Posterior Pelvic Ring Injuries: Percutaneous Sacroiliac Screw Fixation Technique or Posterior Percutaneous Transiliac Plating Technique?
 
Mahmut İlkin YERAL, Buğra COŞKUN, Bora COŞKUN, Fatih KARSLI, Coşkun CİMŞİR
TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBINDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN ÖNEMİ
The Importance of Hematological Parameters in Recurrent Pregnancy Loss
 
Doğan Barış ÖZTÜRK, Birgül KAÇMAZ, Çiğdem Torun EDİS, Özlem EROL, Okan ÇALIŞKAN, Kenan ECEMİŞ, Serdar GÜL, Sedat KAYGUSUZ
KIRIKKALE İLİNDEKİ İKİ HASTANEDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI: BİR GÜNLÜK NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI
Antibiotic Usage of Hospitalised Patients in Two Hospitals in Kırıkkale: A One Day Point Prevalence Study
 
Oktay AYDIN, Faruk PEHLİVANLI, Gökhan KARACA, Çağatay Erden DAPHAN, Kuzey AYDINURAZ, Hakan BOYUNAĞA, Salim NEŞELİOĞLU, Özcan EREL
KOLESİSTEKTOMİ PLANLANAN HASTALARDA KOLELİTİYAZİSİN VE KOLESİSTEKTOMİNİN TİYOL/DİSÜLFİD DENGESİ'NE ETKİSİ
The Effect of Cholelithiasis and Cholecystectomy on Thiol/Disulfide Homeostasis in Patients Undergoing Cholecystectomy
 
Sevilay VURAL, Figen COŞKUN
THE INFLAMMATION OF EPIPLOIC APPENDIX: PRIMARY EPIPLOIC APPENDAGITIS
Epiploik Apendiks Enflamasyonu: Primer Epiploik Apandajit
 
Özlem KORKMAZ, Samim ÖZEN, Damla GÖKŞEN, Şükran DARCAN
HİPOKALSEMİ İLE BAŞVURAN BİR OTOİMMUN POLİGLANDÜLER SENDROM TİP 1 OLGUSU
A Case of Autoimmune Polyglandular Syndrome Type 1 Presenting with Hypocalcemia
 
Adem YOKUŞ, Sercan ÖZKAÇMAZ
HİPOFİZ SAPI KESİLME SENDROMU MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARI: ÜÇ OLGU SUNUMU
MR Imaging Findings of Pituitary Stalk Interruption Syndrome: Report of Three Cases
 
Ceyda TANOĞLU, Ruhsen ÖCAL, Münire KILINÇ TOPRAK
UZUN SPİNAL KORD LEZYONU OLAN HASTADA BİYOPSİ İLE NÖROMİYELİTİS OPTİKA TANISI: OLGU SUNUMU
The Diagnosis of Neuromyelitis Optica by Biopsy in a Patient with Long Spinal Cord Lesion: A Case Report
 
Mustafa ÖĞDEN, Süleyman AKKAYA, Alemiddin ÖZDEMİR, Mehmet Faik ÖZVEREN
SERVİKAL LAMİNEKTOMİ SONRASI EPİDURAL HEMATOM VE LHERMİTTE BULGUSU: OLGU SUNUMU
Lhermitte’s Sign Due to Epidural Hematoma after Cervical Laminectomy: A Case Report