E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2019 Cilt :21 Sayı:3

İndeks Kapak
Halil ÇETİNKAYA, Yücel YÜZBAŞIOĞLU, Mehmet Akif KARAMERCAN, Yavuz KATIRCI, Meral TANDOĞAN, Figen ÇOŞKUN
EFFECTIVENESS OF ULTRASONOGRAPHY IN IMAGING ASSESSMENT OF PNEUMOTHORAX, RIB FRACTURES, AND HEMOTHORAX IN PATIENTS PRESENTING TO EMERGENCY DEPARTMENT WITH BLUNT CHEST TRAUMA
Acil Servise Künt Toraks Travması ile Başvuran Hastalarda Pnömotoraks, Kosta Kırıkları ve Hemotoraks’ın Değerlendirilmesinde Ultrasonografinin Etkinliği
 
Derya DEVECİ
DÜŞÜK VE YÜKSEK OVER REZERVLİ VAKALARDA VEGF POLİMORFİZM SIKLIĞININ KIYASLANMASI
The Comparison of VEGF Polymorphism Frequency between Cases with Low and High Ovarian
 
İbrahim İBİLOĞLU, Mustafa KÖSEM, İsmail YILDIZ
PARATİROİD ADENOMU VE HİPERPLAZİSİNİN HİSTOPATOLOJİK AYRIMI
Histopathological Differentiation of Parathyroid Adenoma and Hyperplasia
 
Şahika Burcu KARACA, Rula ŞAHİN, Leman GÜNBEY KARABEKMEZ, Tevfik YETİŞ, 302-312 Nihal DURAN
THE MRI FINDINGS IN PATIENTS WITH IDIOPATHIC CARPAL TUNNEL SYNDROME BEFORE AND AFTER TREATMENT
İdiyopatik Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası MRG Bulguları
 
Duygu GÖLLER BULUT, Yıldıray ŞİŞMAN
ASSESSMENT OF BONE MORPHOLOGY AND STATUS OF MAXILLARY SINUS IN THE POSTERIOR MAXILLA: THREE-DIMENSIONAL ANALYSIS FOR IMPLANT THERAPY
Posteriyor Maksillanın Kemik Morfolojisi ve Maksiller Sinüsün Seyri: İmplant Tedavisi için Üç Boyutlu Analiz
 
Adnan ÖZDEMİR, Mehmet Hamdi ŞAHAN
ULTRASONOGRAFİ REHBERLİĞİNDE PERKÜTAN KESİCİ KARACİĞER BİYOPSİSİ (PARANKİM VE LEZYON): KLİNİK DENEYİMİMİZ
Ultrasound-Guided Percutaneous Tru-Cut Liver Biopsy (Parenchymal and Lesion): Our Clinical
 
Gözde SERİNDERE, Ceren AKTUNA BELGİN
PREVALENCE AND CHARACTERISTICS OF PNEUMATIZED ARTICULAR EMINENCE ON PANORAMIC RADIOGRAPHS: A RETROSPECTIVE STUDY AND LITERATURE REVIEW
Panoramik Radyograflarda Pnömatize Artiküler Eminens Prevalansi ve Özellikleri: Retrospektif Bir Çalışma ve Literatür Taraması
 
Şahika Burcu KARACA, Nursel DOĞANYİĞİT KUZAN
DİZ OSTEOARTRİTİ TEDAVİSİNDE KOMBİNE FİZİK TEDAVİ VE KAPLICA TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
Effectiveness of Combined Physical Therapy and Balneotherapy Treatment on Knee Osteoarthritis
 
Tuba DEVRİM, Mahi BALCI
TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİLERİ İLE HİSTOPATOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of Thyroid Fine Needle Aspiration Biopsies and Histopathology Results
 
Adnan ÖZDEMİR, Yunus YILMAZSOY, Serdar ARSLAN, Faruk PEHLİVANLI
CLINICAL UTILITY OF RADIOLOGICAL IMAGING IN THE EVALUATION OF GALLSTONE ILEUS
Safra Taşı İleusu Değerlendirmesinde Radyolojik Görüntülemenin Klinik Faydası
 
Can Ali AĞCA, Mahinur KIRICI, Abdurrahman CAN, Yeşim YUMAK
5-FLOROURACİL VE RESVERATROL KOMBİNASYONUNUN İNSAN AKCİĞER KANSERİ A549 HÜCRE HATTINDA APOPTOZİS ÜZERİNE ETKİSİ
The Effect of 5-Florouracil and Resveratrol Combination on Apoptosis in A549 Human Lung Cancer Cell Line
 
Fatih ÖZKAYA
OKUL ÖNCESİ VE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA ŞOK DALGA LİTOTRİPSİ BAŞARISI FARKLI MI?
Is the Success of Shock Wave Lithotripsy Different in Preschool and School Age Children?
 
Ahmet Sinan SARI, Ubeydullah SEVGİLİ, Özgün KARAKUŞ
LOCKING PLATE VERSUS INTRAMEDULLARY DEVICE FIXATION FOR THE DISTAL METATARSAL CHEVRON OSTEOTOMY IN HALLUX VALGUS: A RETROSPECTIVE STUDY
Halluks Valgus Cerrahisinde Distal Metatars Chevron Osteotomisinin Kilitli Plak ve İntramedüller Cihaz ile Tespitinin Karşılaştırılması: Retrospektif Bir Çalışma
 
Bahar SAY, Yasemin ÜNAL, Tuğba TUNÇ, Gülnihal KUTLU, Ufuk ERGÜN
HALLUCINATION AND RISK FACTORS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE
Parkinson Hastalarında Halusinasyon ve Risk Faktörleri
 
Ubeydullah SEVGİLİ, Ahmet Sinan SARI İbrahim Deniz CANBEYLİ
NİĞDE İLİ CİVARINDA YAŞAYAN SAĞLIKLI BİREYLERDE AYAK BİLEĞİ MORFOMETRİK ANALİZ ÖLÇÜMLERİ
Morphometric Analysis of Ankle Joint in Niğde Province of Turkey
 
Zehra AKGÜN, Aşkın GÜNGÜNEŞ, Şenay DURMAZ
NONFONKSİYONE ADRENAL İNSİDENTALOMALARDA İNSULİN REZİSTANSI VE YENİ İNFLAMATUAR BELİRTEÇLER
Insulin Resistance in Nonfunctioning Adrenal Incidentaloma and New Inflammatory Markers
 
Hasanali DURMAZ, Bülent ÖCAL, Erdem BİRGİ, Onur ERGUN, Kemal KESEROĞLU, Emel ÇADALLI TATAR, Baki HEKİMOĞLU, Mehmet Hakan KORKMAZ
GLOMUS TÜMÖRLERİNİN PREOPERATİF ENDOVASKÜLER EMBOLİZASYONU; GÜVENİLİR VE ETKİN BİR ADJUVANT TEDAVİ SEÇENEĞİ
Preoperative Endovascular Embolization of Glomus Tumors; A Safe and Efficacious Adjuvant Treatment
 
Turgut KÜLTÜR, Gizem SUNA
İNME, SPİNAL KORD YARALANMASI VE SEREBRAL PALSİ HASTALARINDA ALT EKSTREMİTE ORTEZ KULLANIMINI ETKİLEYEN NEDENLER
Factors Affecting Lower Extremity Orthotic Use in Stroke, Spinal Cord Injury and Cerebral Palsy Patients
 
Sedat KAYGUSUZ, Emre ÖZDEŞ
PROF. DR. FUAT SEZGİN VE İSLAM’DA BİLİM, TEKNİK VE TIBBA BAKIŞ
Prof. Dr. Fuat Sezgin and View of Science, Technology and Medicine in İslam