E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2020 Cilt :22 Sayı:1

İndeks Kapak
Müge USTAOĞLU, Zehra Betül PAKÖZ
ÜST ENDOSKOPİDE YABANCI CİSİM SAPTANAN HASTALARIN ANALİZİ: DOĞU KARADENİZDE TEK MERKEZLİ RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
Analysis of Patients with Foreign Body Detected in Upper Endoscopy: Single Center Retrospective Study in East Black Sea Region
 
Alp YILDIZ, Aybala YILDIZ
DRENDEN ÖLÇÜLEN AMİLAZ DEĞERLERİ ACİL SPLENEKTOMİ SONRASI İYATROJENİK PANKREAS YARALANMASINA SEKONDER PANKREATİK FİSTÜL GELİŞİMİNİ ÖNGÖRMEDE FAYDALI MI?
Are Drain Fluid Amylase Levels Helpful on Secreening Pancreatic Fistula Secondary to Pancreatic Injury During Emergency Splenectomy?
 
Hüseyin Avni EROĞLU, Başak BÜYÜK, Yasemen ADALI, Aslan DEMİR
EFFECTS OF CORTICOSTEROID AND ANTIHISTAMINIC INJECTIONS ON COLDINDUCED STRESS ON RAT BLADDER TISSUE: AN EXPERIMENTAL STUDY
Kortikosteroid ve Antihistaminik Enjeksiyonların Sıçan Mesane Dokusunda Soğuk Kaynaklı Stres Üzerine Etkileri: Deneysel Bir Çalışma
 
Yeliz ŞAHİNER, Cihangir DOĞU, Serhat ÖZÇİFTCİ, Güvenç DOĞAN, Özgür YAĞAN, Emre DEMİR
YOĞUN BAKIM HASTALARINDA BESLENME İNTOLERANSINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ: PROSPEKTİF GÖZLEMSEL KLİNİK ARAŞTIRMA
Factors Affecting Nutrition Intolerance in Intensive Care Patients and Their Relationship with Mortality: A Prospective Observational Clinical Research
 
Yeliz ŞAHİNER, Cihangir DOĞU, Serhat ÖZÇİFTCİ, Güvenç DOĞAN, Özgür YAĞAN, Emre DEMİR
YOĞUN BAKIM HASTALARINDA BESLENME İNTOLERANSINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ: PROSPEKTİF GÖZLEMSEL KLİNİK ARAŞTIRMA
Factors Affecting Nutrition Intolerance in Intensive Care Patients and Their Relationship with Mortality: A Prospective Observational Clinical Research
 
Ubeydullah SEVGİLİ, Ahmet Sinan SARI
MAY SINGLE ONE LEVEL INTRADISCAL AUTOLOGOUS PLATELET RICH PLASMA INJECTION PLAY A ROLE IN THE TREATMENT OF DISCOGENIC PAIN? RESULTS AT SIX MONTH FOLLOW-UP
Bir Seviye Tek Sefer İntradiskal Otolog Plateletten Zengin Plazma Enjeksiyonu Diskojenik Ağrı Tedavisinde Rol Oynayabilir mi? 6. Ay Takip Sonuçları
 
Fevziye İlknur KAYALI, Uğur TOPRAK, Rahşan HABİBOĞLU
A CROSS-SECTIONAL STUDY OF THE ACUTE EFFECTS OF HEAD AND NECK RADIOTHERAPY ON THE THYROID VOLUME AND FUNCTION
Baş ve Boyun Radyoterapisinin Tiroid Volümü ve Fonksiyonu Üzerine Akut Etkileri Üzerine Kesitsel Bir Çalışma
 
Selma ÇALIŞKAN, Sinem AKKAŞOĞLU, Mustafa Fevzi SARGON, Mehmet Deniz DEMİRYÜREK
MASTOID PROCESS MORPHOMETRY ON DRY SKULLS
Kuru Kafalarda Processus Mastoideus Morfometrisi
 
Süleyman ERSOY, Yeliz DADALI, Burak ÇELİK, Hacı Mehmet ÇALIŞKAN
EVALUATION OF THORACIC INJURIES WITH THORACIC CT IN PATIENTS WITH RETURN OF SPONTANEOUS CIRCULATION AFTER CARDIOPULMONARY RESUSCITATION
Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonrası Dolaşımın Sağlandığı Hastalarda Gelişen Toraks Yaralanmaların Toraks BT ile Değerlendirilmesi
 
Muhammed KARADENİZ, Taner SARAK
AKUT KORONER SENDROMDA SERUM FİBRİNOJEN DÜZEYİ İLE STENT RESTENOZU ARASINDAKİ İLİŞKİ
The Relationship Between Serum Fibrinogen Level and Stent Restenosis in Patients with Acute Coronary Syndrome
 
Tuba DEVRİM, Mahi BALCI
COEXISTENCE OF CD44 AND KI-67 AS THE PROGNOSTIC MARKERS IN RENAL CELL CARCINOMA
Renal Hücreli Karsinomda Prognostik Belirteçler Olarak CD44 ve Ki-67 Birlikteliği
 
Ünal ÖZTEKİN, Mehmet CANİKLİOĞLU, Sercan SARI, Abdullah GÜREL,Volkan SELMİ, Levent IŞIKAY, Fatih ATAÇ
IMPACT OF PREOPERATIVE STENT ON RETROGRADE INTRARENAL SURGERY OUTCOMES
Preoperatif Stent Uygulamasının Retrograd İntrarenal Cerrahi Sonuçları Üzerine Etkisi
 
Adnan ALTUN, Cengiz ÇOKLUK
YUMURTA AKININ PIA, ARAKNOID VE DURA TAMİRİNDE KULLANIMI; DENEYSEL ÇALIŞMA
Using of Chicken Egg White for Pia, Arachnoid and Dura Repair: An Experimental Study
 
Kağan KAMAŞAK, Zeynep YEĞİN, İbrahim Halil YILDIRIM
ANALYSIS OF FACTOR V AND MTHFR GENES AS RISK FACTORS CONSTITUTING SUSCEPTIBILITY TO NEURAL TUBE DEFECTS: A CASE-CONTROL STUDY FROM TURKEY
Nöral Tüp Defektlerinde Duyarlılık Oluşturan Risk Faktörleri Olarak Faktör V ve MTHFR Genlerinin Analizi: Türkiye'den Bir Vaka-Kontrol Çalışması
 
Turgut KÜLTÜR, Gökçe ŞİMŞEK, Hatice AĞIR
THE EFFECT OF CERVICAL MANIPULATION TREATMENT IN BENIGN PAROXYSMAL POSITIONAL VERTIGO PATIENTS WITH NECK PAIN
Boyun Ağrılı Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Hastalarında Servikal Manipülasyon Tedavisinin Etkisi
 
Burcu GÜVEN
ÇOCUKLARDA KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARINA YAKLAŞIM
Approach to Chronic Liver Diseases in Children
 
Şule ERDEM, Şuheda ERDEM, Kaan GÜNDÜZ
ACROMEGALY: A CASE REPORT WITH MRI FINDINGS
Akromegali: MRG Bulguları ile Birlikte Bir Olgu Sunumu
 
Melda MISIRLIOĞLU, Zahide MEŞHUR, Yağmur YILMAZ AKYIL
AMELOBLASTOMA VE ODONTOJENİK KERATOKİSTLERİN KLİNİK VE RADYOLOJİK DAVRANIŞI: VAKA SERİLERİYLE BİRLİKTE LİTERATÜR TARTIŞMASI
Clinical and Radiological Behaviour of Ameloblastoma and Odontogenic Keratocycsts: A Literature Review with Case Series