E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2021 Cilt :23 Sayı:1

İndeks Kapak
Ahmet TÜRKAN, Ahmet ERDOĞAN, Uğur KILINÇ
GERİATRİK AKUT APANDİSİTLERİN TANI VE TEDAVİSİNDEKİ FARKLILIKLAR: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Differences in Diagnosis and Treatment of Geriatric Acute Appendicitis: A Single-Center Experience
 
Hüseyin ÖZDEN
KOLESİSTEKTOMİ YAPILAN HASTALARIMIZDA SAFRA KESESİ KARSİNOMU İNSİDANSI
Incidence of Gallbladder Carcinoma in Our Cholecystectomy Patients
 
Melike DEMİR ÇALTEKİN, Taylan ONAT, Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Emre BAŞER, Ayla GENÇER, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ
PATOLOJİ SONUCU UTERİN LEİOMYOM OLARAK SONUÇLANAN OLGULARIN HEMATOLOJİK İNFLAMATUAR BELİRTEÇLER İLE RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Hematologic Inflammatory Markers in the Retrospective Evaluation of Cases with A Pathologic Diagnosis of Uterine Fibroid
 
Yavuz PİRHAN, Volkan TAŞOVA
THE EFFECT OF SURGICAL TECHNIQUE ON DUODENOGASTRIC REFLUX AFTER CHOLECYSTECTOMY
Kolesistektomi Sırasında Cerrahi Tekniğin Duodenogastrik Reflü Üzerine Etkisi
 
Burç Esra ŞAHİN, Aysu YETİŞ, Selcen DURAN, Ece ÖZDEMİR ÖKTEM
İKİ YÜZ HASTANIN ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULARININ BOSTON KARPAL TÜNEL SENDROMU ANKETİ SKORLARI VE MESLEKLER İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Comparing the Neurophysiological Findings of 00 Cases with Boston Carpal Tunnel Syndrome Questionnare Scores and Job Exposure
 
Özcan BABA, Can ÖNER, Hüseyin ÇETİN, Engin Ersin ŞİMŞEK
BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE KAYITLI 5-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA ENÜREZİS NOKTÜRNA SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Frequency of Enuresis Nocturna and Related Factors in Children Between 5-14 Years Registered to A Family Health Center
 
Merve ERKMEN ALMAZ, Esma KOCAMAN, Tuğba BEZGİN, Gözde YILDIZ
ÇOCUKLARDA ENDODONTİK ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMINA İLİŞKİN DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ DÜZEYLERİ
Knowledge of Dental Students Regarding the Antibiotic Use in Children in the Management of Endodontic Infections
 
Hüseyin GEMALMAZ, Yıldırım GÜLTEKİN, Tuğrul KURAL
AÇIK KALP CERRAHİSİNDE 7 SAATLİK TRİMETAZİDİN UYGULAMASININ MİYOKARD İSKEMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Effects of 7-Hour Trimethazidine in Open Heart Surgery on Myocardial Ischemia
 
Serhat DURUSOY, Ahmet Emre PAKSOY
THE IMPORTANCE OF SACRUM MORPHOLOGY IN TRANSSACRAL AND ILIOSACRAL SCREW FIXATION
Transsakral ve İliosakral Vida Tespitinde Sakrum Morfolojisinin Önemi
 
Haççe YENİÇERİ, Mehmet Murat IŞIKALAN, Ali ACAR
ÜÇÜNCÜ DÜZEY KLİNİKTE NÖRAL TÜP DEFEKTİ SAPTANAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Patients with Neural Tube Defect in A Tertiary Clinic
 
Özlem ÖZKAN KUŞCU, Meltem AKTAY, Dilek DESTEGÜL, Ferit KUŞCU, Dilek ÖZCENGİZ
YOĞUN BAKIM HASTALARINDA İNFLAMASYON BELİRTEÇLERİNİN MORTALİTE TAHMİNİNDE KULLANIMI
Use of Inflammation Markers for Mortality Prediction in Intensive Care Patients
 
Hasan GÜNDOĞDU, Sibel AYDIN AKSU, Mehmet Masum ŞİMŞEK
SOL VENTRİKÜL EJEKSİYON FRAKSİYON DEĞERİNİN KORONER ARTER ÇAPLARI İLE İLİŞKİSİNİN ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of the Relationship between Left Ventricular Ejection Fraction Value and Coronary Artery Diameters by Multi-Slice Computed Tomography
 
Tayfun BİLGİÇ , Ersan ÖZKARDEŞLER , Ali SÜRMELİOĞLU
NÖTROFİL VE LENFOSİT DEĞERLERİNİN AKUT KOLESİSTİT TANISINDAKİ YERİ
The Role of Neutrophil and Lymphocyte Values in the Diagnosis of Acute Cholecystitis
 
Pınar KOCAAY, Eda MENGEN, Seyit Ahmet UÇAKTÜRK
ÇOCUKLUK ÇAĞI TİROİD KANSERİ: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
Thyroid Cancer in Childhood: A Retrospective Study
 
Arif ÖNDER, Özge GİZLİ ÇOBAN, Aslı SÜRER ADANIR, Gözde DOKUZ, Zehra Ece SOĞUCAK
EFFECTS OF ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER TREATMENT ON INTERNET GAMING DISORDER, SOCIAL MEDIA ADDICTION, AND CYBERBULLYING IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
Çocuk ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinin İnternet Oyun Oynama Bozukluğu, Sosyal Medya Bağımlılığı ve Siber Zorbalık Üzerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi
 
Elif DEMİR, Ramazan GİDEN
İZOLE PEDİATRİK KAFA TRAVMALARINDA MMP-9 VE E-SELEKTİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of MMP-9 and E-Selectine Levels in Isolated Pediatric Head Trauma
 
Aydın KANT, Ercan AYDIN, Hülya KILIÇ YILMAZ, Gürdal YILMAZ
COVID-9 HASTALARINDA KARDİYAK TROPONİN-I’NIN CİNSİYET İLİŞKİLİ PROGNOSTİK DEĞERİ
Gender-Related Prognostic Value of Cardiac Troponin-I in Covid-9 Patients
 
Ziya ŞENCAN, Ela CÖMERT, Gökçe ŞİMŞEK, Nuray BAYAR MULUK, Serdar Hanzala YAMAN
EFFECT OF DIABETES AND SYSTEMIC INFLAMMATION PARAMETERS ON THE PROGNOSIS OF BELL’S PALSY
Diyabet ve Sistemik Enflamasyon Parametrelerinin Bell Palsisinin Prognozuna Etkisi
 
Gökçe AYVAZ, Sedat KAYGUSUZ
CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARIN TANI VE TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Current Approaches in the Diagnosis and Treatment of Sexually Transmitted Diseases
 
Derya Beyza SAYIN KOCAKAP, Leyla ÖZER
PRENATAL TANIDA MİKRODİZİNİN ROLÜ
The Role of Microarray in Prenatal Diagnosis
 
Kamile Nur TOZAR, Merve ERKMEN ALMAZ, Hatice ÖNDER, Fethi ATIL, Emre BARIŞ
INFLAMMATORY ODONTOGENIC CYST IN A CHILD: CASE REPORT
Çocuk Hastada İnflamatuar Odontojenik Kist: Olgu Sunumu
 
Metin OCAK, Nur ŞİMŞEK YURT
IS EMERGENCY ROOM OBSERVATION SUFFICIENT FOR MAD HONEY POISONING? A CASE REPORT
Deli Bal Zehirlenmelerinde Acil Servis Gözlemi Yeterli Midir? Vaka Sunumu
 
Gülşah ERTAŞ, Melda MISIRLIOĞLU, Mehmet Zahit ADIŞEN, Merve AYDOĞDU, Zahide MEŞHUR
ANJİNA BÜLLOZA HEMORAJİKA: BİR OLGU SUNUMU
Angina Bullosa Haemorrhagica: A Case Report
 
Mahi BALCI, Merve ERYOL
İNSİDENTAL SAPTANAN MEZENTERİK KALSİFİYE FİBRÖZ TÜMÖR: OLGU SUNUMU
Incidental Calcifying Fibrous Tumor: A Case Report
 
Cem KAYA, Hayrunnisa ORAL, Kamercan CEYLAN, Ramazan KARABULUT, Ödül EĞRİTAŞ GÜRKAN, Zafer TÜRKYILMAZ, Kaan SÖNMEZ
YASSI PİL YUTULMASINA BAĞLI GELİŞEN ÖZOFAGUS PERFORASYONU VE KONSERVATİF TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
Esophageal Perforation Due to Ingestion of Button Battery and Conservative Treatment: A Case Report