E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2019 Cilt :21 Sayı:2

İndeks Kapak
Gülçin AYDIN, Oktay AYDIN, Işın GENÇAY, Faruk Pehlivanlı, Selim ÇOLAK, Ünase BÜYÜKKOÇAK
SPİNAL ANESTEZİDE PREHİDRASYON SEREBRAL OKSİJENASYONU ETKİLER Mİ?
Does Prehydration in Spinal Anaesthesia Affect Oxygenation?
 
HasanAli DURMAZ, Onur ERGUN, Kürşat GÜREŞCİ, Erdem BİRGİ, Azad HEKİMOĞLU, Baki HEKİMOĞLU
İYATROJENİK FEMORAL ARTER PSÖDOANEVRİZMALARINDA ULTRASON EŞLİĞİNDE PERKÜTAN TROMBİN ENJEKSİYONU: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Ultrasound-Guided Percutaneous Thrombin Injection in Iatrogenic Femoral Artery Pseudoaneurysms: A Single Center Experience
 
Serpil ÇELİK DURMUŞ, Yurdagül ERDEM, Mesut GÖKÇEN
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÖFKE DURUMU
Anger Situation of Last Year Students in the Faculty of Health Sciences
 
Tunç Ozan, Ahmet KARAKEÇİ
DİSTAL HİPOSPADİAS ONARIMINDA TIPU TEKNİĞİ: 8 YILLIK DENEYİMİMİZ
TIPU Technique in Distal Hypospadias Repair: Experience of 8 Years
 
Özlem Banu TULMAÇ, Selen YAMAN, Melike DOĞANAY
JİNEKOLOJİK HASTALARIN POSTOPERATİF BAKIMDA TAVSİYE EDİLEN CİNSEL AKTİVİTE YASAĞINA YÖNELİK UYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Assessing Compliance of Gynaecologic Patients to Postoperative Sexual Activity Avoidance
 
Neşe ASAL
ROTATOR MANŞET YIRTIKLARINDA MRG İLE KORAKOİD İNKLİNASYON AÇISI VE KORAKOAKROMİAL ARK AÇISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Assesment of Coracoid Inclination Angle and Coracoacromial Arch Angle on MRI in Rotator Cuff Tears
 
Özge VERGİLİ, Birhan OKTAŞ, Halime ARIKAN, Fatma Cansu AKTAŞ
KALKANEAL EPİN HASTALARINDA VÜCUT KOMPOZİSYONU İLE AYAK AĞRISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
The Analysis of the Relationship Between Body Composition and Foot Pain in Patients with Calcaneal Spur
 
Mustafa ÖĞDEN, Bülent BAKAR, Canan ALTUNKAYA, Ahmet Turan DAĞLI, Alemiddin ÖZDEMİR, Mehmet Faik ÖZVEREN
PROGESTERONE INCREASES HISTOLOGICAL INJURY IN A MODEL OF GLOBAL CEREBRAL ISCHEMIA MODEL IN MALE RATS
Progesteron Global Serebral İskemi Yapılan Erkek Ratlarda Histolojik Hasarı Artırır
 
Levent CERİT
ASSOCIATION BETWEEN MYOCARDIAL BRIDGING AND CORONARY ARTERY DISEASE
Koroner Arter Hastalığı ile Myokardiyal Köprüleşme Arasındaki İlişki
 
Mustafa ÖĞDEN
ORTA SEREBRAL ARTER ANEVRİZMASINA İKİNCİL SUBARAKNOİD KANAMASI OLAN HASTALARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZUN ÖNGÖRÜLMESİNDE RUTİN BİYOKİMYASAL TETKİKLERİN ROLÜ
The Role of Routine Biochemical Parameters in Prediction of Early Prognosis in Patients with Subarachnoid Hemorrhage Due to the Middle Cerebral Artery Aneurysm
 
Tuba DEVRİM
BÖBREK TÜMÖRÜ VAKALARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Retrospective Evaluation of Renal Tumor Cases
 
Nesrin BÜYÜKTORTOP GÖKÇINAR, Yaprak AKBULUT, Tevfik OĞUREL, Salih KOÇ, Zafer ONARAN
KERATOKONUSTA KORNEA ENDOTEL HÜCRE ÖZELLİKLERİNİN TOPOGRAFİK EKTAZİ GÖSTERGELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
The Comparison of Corneal Endothelial Cell Properties with the Topographic Ectasia Indexes in Keratoconus
 
Tuba Betül KARADENİZ, Muhammed KARADENİZ, Tijen ŞAHİN, H. Meral EKŞİOĞLU
ROZASE HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of Cardiovascular Risk Factors in Rosacea Patients
 
Eylem KARATAY, Özlem Gül UTKU
FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA HELICOBAKTER PYLORI ERADİKASYONUNUN EPİGASTRİK AĞRI SKORU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Helicobacter pylori Eradication on Functional Dyspepsia Using Epigastric Pain Score
 
Nermin DİNDAR BADEM, Seydi Ali PEKER, Sedat KAYGUSUZ
EŞ ZAMANLI PCT VE CRP İSTENEN TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ VE KOAH ALEVLENMESİ OLAN HASTALARDA BU PARAMETRELERİN KORELASYONU VE MALİYET ETKİLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Correlation and Assessment of Cost-Effectivity of Simultaneous PCT and CRP Measurements for Patients with Community-Acquired Pneumonia and/or COPD Inflamation
 
Tevfik OĞUREL, Nesrin BÜYÜKTORTOP GÖKÇINAR, Yaprak AKBULUT, Fatma ÖZKAL, Nurgül ÖRNEK, Zafer ONARAN
SEKONDER GÖZ İÇİ LENS İMPLANTASYONU NEDENLERİ VE CERRAHİ SONUÇLARIMIZ
Causes of Secondary Intraocular Lens Implantation and Surgical Outcomes
 
Muharrem BAYRAK, Kenan ÇADIRCI, Oğuzhan YARALI
BÖLGEMİZDEKİ AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ HASTALARININ MEFV GEN MUTASYON TİPLERİNİN SIKLIĞI
The Frequency of MEFV Gene Mutations for Familial Mediterranean Fever
 
Osman ARSLANHAN, Hüseyin ÖZCAN, Çağrı İLHAN, Mehmet ÇITIRIK
SURİYE İÇ SAVAŞINDA GÖZ YARALANMASINA MARUZ KALMIŞ SURİYELİ SİVİLLERİN KESİTSEL İNCELEMESİ
Cross-Sectional Study of Syrian Civilians Exposed to Eye Injury in Syrian Civil War
 
Gülçin AYDIN, Ayşe Gizem SARAÇOĞLU, Ahmet Tuğrul ŞAHİN, Murat ALPARSLAN, Seydi GÜNDOĞAN, Yahya Fatih KOÇAK, Ela CÖMERT
UYANIK FİBEROPTİK ENTÜBASYON: BEKLENEN ZOR HAVA YOLU
Awake Fiberoptic Intubation: Anticipated Difficult Airway
 
Gülçin AYDIN, Murat ALPARSLAN, Işın GENÇAY
LİTYUM İNTOKSİKASYONU: TEK İLAÇ-ÜÇ KOMPLİKASYON
Lithium Intoxication: Single Drug-Three Complications